Casus begeleider jeugdzorg Merel

Een pedagogisch medewerker jeugdzorg die in een voorziening voor begeleid wonen werkt twijfelt over de motivatie van een jongere voor een werkervaringsplaats. Is het verstandig om contact op te nemen met de werkconsulent?

Merel is begeleider jeugdzorg bij de Kans. De Kans is een instelling  voor jongeren die ondersteuning nodig hebben bij zelfstandig wonen.  Vandaag voert Merel een gesprek met Martha van 17 jaar over haar dagbesteding.

Martha is bij de Kans terecht gekomen nadat zij opgepakt was omdat ze liep te tippelen.  De verdenking bestaat dat ze onder invloed staat van een loverboy.

loverboy
loverboy

Martha vertelt aan Merel dat ze gisteren een sollicitatiegesprek heeft gehad bij pizzeria Mario. Haar consulent bij het jongerenwerkloket had dit voor haar geregeld. Martha vertelt heel enthousiast dat ze denkt dat ze wel wordt aangenomen. Het is een leerbaan met 28 uur werk en 1 dag per week opleiding. Haar werkconsulent zal haar morgen bericht geven of ze aan het leertraject mag gaan meedoen. Merel vind het fantastisch dat Martha nu eindelijk de stap zet om iets te gaan ondernemen. Tot nu toe was ze nergens toe te bewegen geweest.

Wanneer ze nog even met Martha over de leerbaan doorpraat laat Martha vallen dat ze het vooral doet omdat ze na haar werk bij de pizzeria dan nog makkelijk wat kennissen kan opzoeken. De pizzeria ligt immers midden in de uitgaansbuurt waar Martha zich altijd ophield voordat ze bij de Kans kwam.

In het begeleidingsplan voor Martha staat echter als aandachtspunt dat Martha erg beïnvloedbaar is en mogelijk nog steeds onder invloed staat van de loverboy en makkelijk weer in het tippelcircuit kan terugvallen.
Merel heeft ineens zo haar bedenkingen over de motieven van Martha om aan de leerwerkbaan te beginnen. Ze weet ook dat Martha niet openstaat voor gesprekken over haar “verleden”.

Wat zou jij doen in deze situatie?
240 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Sociaal werk

B1-K1-W4: Behartigt belangen

Werkproces
B1-K1-W4: Behartigt belangen
Omschrijving
De sociaal werker ondersteunt de cliënt/doelgroep bij belangenbehartiging. Hij informeert de betrokkene(n) over de stappen die gezet kunnen worden bij het opkomen voor de eigen belangen en stimuleert de cliënt/doelgroep om deze stappen zelf te zetten. Hij doet handreikingen en/of geeft instructies. Hij ondersteunt de cliënt/doelgroep bij het maken van afwegingen en helpt betrokkene(n) de gevolgen van keuzes te overzien. Hij neemt, in overleg met collega's, activiteiten geheel of gedeeltelijk over wanneer de cliënt of de groep daartoe niet zelf in staat is. Hij volgt op de achtergrond of gewenste resultaten behaald worden.
Resultaat
De sociaal werker heeft de cliënt/doelgroep effectieve ondersteuning geboden bij het behartigen van zijn/hun belangen.
Gedrag
De sociaal werker:
 • toont empathie voor de moeilijkheden van de cliënt/doelgroep;
 • treedt doortastend op;
 • is vasthoudend in het bereiken van zijn doelen;
 • onderzoekt verschillende mogelijkheden/oplossingsstrategieën ten behoeve van de cliënt/doelgroep.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Aandacht en begrip tonen, Onderzoeken
Kwalificatiedossier Begeleider specifieke doelgroepen

P2-K1-W3: Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie

Werkproces
P2-K1-W3: Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie
Omschrijving
De begeleider specifieke doelgroepen stimuleert de cliënt tot deelname aan activiteiten ter bevordering van de regie over zijn eigen leven (zelfmanagement) bij o.a. de persoonlijke verzorging, wonen en huishouden en deelname aan de maatschappij. Zij begeleidt de cliënt en let hierbij op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Zij gaat na wat de mogelijkheden, wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt zijn ten aanzien van maatschappelijke participatie. Zij bespreekt met de cliënt wat hij nodig heeft aan ondersteuning en wat het beste bij hem aansluit. Zij signaleert veranderingen in de situatie van de cliënt en past in overleg met de cliënt de zorg en ondersteuning aan. Zij verwijst waar nodig en werkt samen met andere zorgverleners.
Resultaat
Het zelfmanagement en/of de maatschappelijke participatie van de cliënt is versterkt. De uitgevoerde activiteiten hebben een bijdrage geleverd aan het realiseren van ondersteuningsdoelen.
Gedrag
De begeleider specifieke doelgroepen:
 • schept zorgvuldig kansen en mogelijkheden voor de cliënt om zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten;
 • motiveert de cliënt doelbewust om zijn maatschappelijke participatie te behouden en/of te vergroten;
 • controleert actief of er aan de wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt wordt voldaan;
 • onderneemt tijdig actie wanneer de cliënt signalen van overbelasting toont.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten
Kwalificatiedossier Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

P6-K1-W2: Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht

Werkproces
P6-K1-W2: Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht
Omschrijving
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen biedt de cliënt ondersteuning bij het leren omgaan met zijn situatie en het versterken van de eigen kracht. Zij ondersteunt, motiveert en stimuleert de cliënt. Zij maakt afspraken met de cliënt over wat hij zelf doet en waarvoor betrokkenen en/of interne of externe deskundigen ingezet worden. Zij motiveert de cliënt om zijn doelen te bereiken en helpt hem hier zo nodig bij. Zij kent en interpreteert het gedrag van de cliënt, zodat zij hem kan helpen bij het omgaan met problemen, gedachten en gevoelens. Zo nodig stimuleert zij gedragsverandering, reguleert zij het gedrag en biedt zij begeleiding gericht op preventie. Zij respecteert de eigenheid van de cliënt en stemt haar begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken op hem af. Ze rapporteert informatie over de cliënt, zodat ook voor anderen helder is hoe het met de cliënt gaat.
Resultaat
De cliënt heeft passende begeleiding ontvangen bij het versterken van zijn eigen kracht.
Gedrag
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen:
 • stimuleert de cliënt om over zijn mogelijkheden, wensen, behoeften en problemen te praten;
 • luistert aandachtig als de cliënt iets naar voren brengen;
 • schept passende kansen en mogelijkheden voor de cliënt om zich te ontwikkelen;
 • geeft de cliënt heldere, eerlijke en constructieve feedback;
 • behandelt de cliënt onbevooroordeeld en rechtvaardig.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Ethisch en integer handelen