Pedagogisch medewerker kinderopvang Yolanda

Een kind met diabetes in het kinderdagverblijf. Moet een leidster die zich onzeker voelt over het moeten bepalen van de bloedsuikerwaarde dit aangeven bij haar leidinggevende.

In kinderopvang Assepoester is sinds kort Romana, een kindje van 3 met diabetes. Met de ouders zijn goede afspraken gemaakt over de speciale verzorging die Romana moet krijgen in verband met haar diabetes. Zo moet dagelijks haar bloedsuiker worden gecontroleerd en zo nodig moet er insuline worden toegediend. Twee leidsters doen de vaste begeleiding van Romana en voeren de handelingen in verband met de diabetes met Romana uit. Deze leidsters hebben van de ouders en de diabetesverpleegkundige uitgebreide instructies gehad over hoe ze moeten handelen en hoe ze moeten prikken om het bloedsuiker te meten.

diabetes
diabetes

De andere leidsters hebben allemaal informatie over diabetes op papier gekregen zodat deze ook weten wat de symptomen zijn van een hypo.
Het gaat allemaal heel goed. Met alle moderne apparatuur is het goed onder controle te houden en het is te zien dat Romano het erg leuk vindt in het kinderdagverblijf.

Het is belangrijk dat er meer leidsters zijn die Romana kunnen helpen en die dus ook deskundig zijn in het omgaan met diabetes. De leidinggevende heeft daarom ook twee andere leidsters aangewezen die ook het bloedsuiker van Romana moeten kunnen controleren. Yolanda is een van deze leidsters. Ze vindt het maar niets dat zij bloed moet prikken of verantwoordelijk is voor de bediening van de insulinepomp. Ze weet dat ze al staat te trillen als ze een druppel bloed ziet en ook bij andere ongevalletjes in het dagverblijf weet Yolanda van zichzelf dat ze niet zo goed is in het rustig blijven handelen.

Yolanda vraagt zich af wat ze moet doen. Moet zij tegen de hoofdleidster vertellen dat zij liever niet deze verantwoordelijkheid krijgt?

Wat zou jij doen in deze situatie?
114 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk

B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid

Werkproces
B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid
Omschrijving
De pedagogisch werker werkt aan haar eigen deskundigheid. Zij zorgt ervoor dat zij op de hoogte blijft van maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Zij leest daarvoor vakliteratuur en volgt bijscholingen. Ze reflecteert op haar eigen functioneren, vraagt om feedback over haar eigen functioneren en geeft feedback aan anderen. Ze stelt samen met haar leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan op en onderneemt stappen om vakkennis, vaardigheden en beroepshouding te verbeteren. Zij zorgt ervoor dat ze op de hoogte is van actuele wet- en regelgeving m.b.t. de beroepsuitoefening en van de actuele visie op pedagogisch werk. Ze neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega's en anderen over beroepstaken en werkzaamheden. Zo ontwikkelt zij zichzelf en levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsuitoefening. Tevens draagt ze de beroeps- en organisatievisie uit naar anderen.
Resultaat
De pedagogisch werker heeft haar persoonlijk ontwikkelplan uitgevoerd waardoor zij haar deskundigheid verder ontwikkeld heeft. Zij is op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en de actuele visie op pedagogisch werk. Zij heeft haar deskundigheid gedeeld met collega's.
Gedrag
De pedagogisch werker:
  • haalt betekenis uit teksten met hoge informatiedichtheid: zowel mondeling als schriftelijk;
  • draagt eigen kennis en expertise begrijpelijk over;
  • gebruikt passend taal
  • en woordgebruik;
  • gebruikt feedback om zich verder te ontwikkelen.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Leren, Formuleren en rapporteren
Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk

B1-K2-W2: Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Werkproces
B1-K2-W2: Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
Omschrijving
De pedagogisch werker werkt mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de beroepstaken en werkzaamheden. Dat doet zij door bijvoorbeeld te participeren in ontwikkel- of intervisiegroepen en door haar kennis van het vakgebied in te zetten bij verbetertrajecten. Zij let op de kwaliteit van haar werkzaamheden. Zij signaleert en meldt knelpunten.
Resultaat
De pedagogisch werker heeft vanuit haar eigen deskundigheid een bijdrage geleverd aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg.
Gedrag
De pedagogisch werker:
  • is zorgvuldig in het volgen van voorgeschreven protocollen, procedures en wettelijke richtlijnen;
  • zet functioneel de eigen expertise in voor het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden;
  • geeft actief gesignaleerde tekortkomingen in werkwijze door aan de juiste persoon.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Instructies en procedures opvolgen, Kwaliteit leveren