Leidster kinderopvang Karolien

Is de naughty chair een goede methode om kinderen gewenst gedrag te leren?

Terwijl Karolien met Rachid een puzzel zit te maken kijkt ze regelmatig naar peuter Mieke die vandaag haar “bui” weer heeft. De buien van Mieke zijn een ramp voor de leidsters in het kinderdagverblijf. Ze is dan heel ongehoorzaam en doet dan vooral wat niet mag. De leidsters gebruikten een tijd geleden dan altijd de aanpak van de “naughty chair“ maar sinds kort is er veel discussie over of dit nu eigenlijk wel zo’n goede manier is om op ongewenste gedrag van een kind te reageren.

naughty chair
naughty chair

Karolien twijfelt ook over die aanpak want het is volgens haar geen effectieve manier om kinderen gedrag bij te brengen. Iedereen kan met macht een groep kinderen onder de duim krijgen. Maar met macht alleen ben je er niet. Macht lokt meestal verzet uit.

Vanochtend heeft Karolien al vier keer moeten ingrijpen omdat Mieke speelgoed van een ander kind afpakt.  Ze is al die keren vriendelijk naar Mieke gegaan en heeft steeds duidelijk gemaakt dat het niet leuk is voor het andere kind als Mieke het speelgoed afpakt. Ze biedt dan steeds Mieke het alternatief van een ander speeltje en laat ze het speelgoed waarmee het andere kind aan het spelen was, teruggeven. Gelukkig reageert Mieke goed op die aanpak en zijn de conflictjes dan snel opgelost.

Uit haar ooghoek ziet Karolien nu dat Mieke de pop waarmee ze zat te spelen heeft neergelegd en dat ze de kinderwagen pakt waarmee Juriaan aan het spelen is.

Karolien twijfelt zal ze doorgaan met haar gehanteerde aanpak van vanochtend of toch maar de naughty chair gebruiken?

Wat zou jij doen in deze situatie?
143 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk

B1-K1-W7: Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

Werkproces
B1-K1-W7: Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
Omschrijving
De pedagogisch werker zorgt voor een optimaal groepsklimaat door een positieve en enthousiaste houding te tonen, aandacht te schenken aan elk individu en aan de groep en door te zorgen voor een aangename aankleding van de verblijfsruimte. Ze biedt structuur en (dag)ritme. Ze bevordert de positieve sfeer door het kiezen van activiteiten die daaraan bijdragen. Ze houdt zicht op de kinderen in de groep en stimuleert positief gedrag. Ze signaleert problemen in de interactie tussen kinderen, biedt emotionele steun en begeleidt de kinderen op een pedagogische manier om te komen tot 'oplossingen'. Ze bespreekt waarden en normen met de kinderen. Ze handhaaft orde, reageert op agressie en treedt regelend op bij in de groep ongewenst gedrag. Ze signaleert wanneer kinderen zorgwekkend gedrag vertonen en bespreekt dit met collega's. Ze zorgt dat de gang van zaken volgens verwachting verloopt en let daarbij op het welbevinden van elk kind, op veiligheid en onregelmatigheden.
Resultaat
Een groep waarin het kind veilig is en zich thuis voelt en waarin kinderen prettig met elkaar omgaan.
Gedrag
De pedagogisch werker:
 • behandelt de kinderen rechtvaardig;
 • laat elk kind in de groep tot zijn recht komen;
 • toont overwicht bij het handhaven van afspraken en regels;
 • toont rust en zelfvertrouwen
 • ook in onzekere en onduidelijke situaties;
 • onderneemt tijdig doeltreffende actie op vermoedens en signalen van pesten, kindermishandeling en seksueel misbruik;
 • past interactievaardigheden effectief toe: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en grenzen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van interacties.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Aandacht en begrip tonen, Omgaan met verandering en aanpassen, Begeleiden, Instructies en procedures opvolgen, Vakdeskundigheid toepassen
Kwalificatiedossier Pedagogisch medewerker kinderopvang

P1-K1-W4: Zorgt voor uitvoering van een dagprogramma

Werkproces
P1-K1-W4: Zorgt voor uitvoering van een dagprogramma
Omschrijving
De pedagogisch medewerker kinderopvang biedt het kind opvang / een '(tweede) thuis' en begeleiding door het verzorgen van een gestructureerd dagprogramma. Ze voert dit dagprogramma uit samen met een of meer collega's. Ze levert gedurende de uitvoering van het dagprogramma een bijdrage aan de uitbreiding van het gedragsrepertoire van het kind door voorbeeldgedrag te tonen en door het kind zo nodig feedback te geven op zijn gedrag en alternatieven te bespreken. Ze begeleidt het kind bij het omgaan met beperkingen of gedragsproblemen. Ze voedt kinderen (mede) op, ze draagt waarden en normen over en leert kinderen omgaan met praktische zaken (zoals persoonlijke eigendommen, financiën, huiswerk). De pedagogisch medewerker kinderopvang signaleert voortgang en/of afwijkingen in de ontwikkeling van het kind. Ze bespreekt dit in het team en/of met de verantwoordelijke collega.
Resultaat
Het dagprogramma is volgens plan uitgevoerd. De kinderen zijn professioneel begeleid. Bijzonderheden zijn gemeld.
Gedrag
De pedagogisch medewerker kinderopvang:
 • toont overwicht in haar handelen;
 • stimuleert het kind om
 • zo nodig stapsgewijs en onder begeleiding
 • alternatieven uit te proberen;
 • toont betrokkenheid bij het kind en de ouders/vervangende opvoeders;
 • past interactievaardigheden effectief toe: sensitieve responsiteit, respect voor autonomie, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Samenwerken en overleggen, Omgaan met verandering en aanpassen
Kwalificatiedossier Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

P2-K1-W4: Biedt (gespecialiseerde) opvang

Werkproces
P2-K1-W4: Biedt (gespecialiseerde) opvang
Omschrijving
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt het kind opvang/een '(tweede) thuis' en begeleiding, en houdt daarbij rekening met de specifieke begeleidingsvraag van het kind. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker levert een bijdrage aan de uitbreiding van het gedragsrepertoire van het kind door voorbeeldgedrag te tonen en door het kind zo nodig feedback te geven op zijn gedrag en alternatieven te bespreken. Ze begeleidt het kind bij het omgaan met specifieke beperkingen of gedragsproblemen. Ze voedt kinderen (mede) op, ze draagt waarden en normen over en leert kinderen omgaan met praktische zaken (zoals persoonlijke eigendommen, financiën, huiswerk). De gespecialiseerd pedagogisch medewerker signaleert en onderzoekt indien nodig op specifieke punten voortgang en/of afwijkingen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Resultaat
Het kind heeft zich sociaal-emotioneel ontwikkeld en voelt zich thuis. Eventuele afwijkingen in de ontwikkeling zijn gesignaleerd en eventueel onderzocht.
Gedrag
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker:
 • toont overwicht in haar wijze van optreden;
 • stimuleert kind/kinderen tot het uitproberen van alternatieven;
 • past effectieve interventies toe gericht op de ontwikkeling van het kind;
 • weegt vragen of problemen af vanuit diverse gezichtspunten;
 • past interactievaardigheden op effectieve wijze toe: sensitieve responsiteit, respect voor autonomie, structureren en grenzen stellen. praten en uileggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Begeleiden, Aandacht en begrip tonen