Casus leidster kinderopvang Regina

Moet de leidster in de kinderopvang het kind met een progressieve ernstige ziekte het spel met de andere kinderen ontnemen zodat er geen gevaarlijke situatie ontstaat.

Bij Carlo is vorige week na vele onderzoeken uiteindelijk de ziekte van Batten gediagnosticeerd. Dit is een ongelooflijke schok voor iedereen. Dat er iets aan de hand met hem was, dat was al een tijdje duidelijk maar dat het dit is…
Carlo is bijna vier jaar en bezoekt al ruim drie jaar vier dagen per week kinderdagverblijf Assepoester. Regina is zijn vaste begeleidster en zij heeft regelmatig contact met de ouders van Carlo. Regina was een van de eerste de signaleerde dat er iets met Carlo aan de hand was.

kinderen op kinderfietsjes
buitenspelen

In het gesprek dat Regina vorige week met de ouders van Carlo heeft gehad hebben deze aangegeven dat Carlo waarschijnlijk pas vanaf zijn zesde jaar steeds meer achteruit zal gaan. Ze willen graag dat hij net als de andere kinderen wordt behandeld. Op dit moment is het merkbaar dat hij slechter gaat zien en dat zijn motoriek eerder achteruit dan vooruit gaat. Vandaag zijn de oudste peuters lekker aan het buiten spelen. Carlo is samen met de andere kinderen aan het fietsen. Regina heeft echter gezien dat Carlo al twee keer bijna tegen een ander kind is gereden. En net heeft hij tegen Maaike aangereden die daardoor een lelijke val heeft gemaakt. Regina denkt dat Carlo zo wild fietst omdat hij slecht ziet en dat dit dus komt doordat hij de ziekte van Batten heeft.

Wat zou jij doen in deze situatie?
71 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016
Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk

B1-K1-W7: Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

Werkproces
B1-K1-W7: Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
Omschrijving
De pedagogisch werker zorgt voor een optimaal groepsklimaat door een positieve en enthousiaste houding te tonen, aandacht te schenken aan elk individu en aan de groep en door te zorgen voor een aangename aankleding van de verblijfsruimte. Ze biedt structuur en (dag)ritme. Ze bevordert de positieve sfeer door het kiezen van activiteiten die daaraan bijdragen. Ze houdt zicht op de kinderen in de groep en stimuleert positief gedrag. Ze signaleert problemen in de interactie tussen kinderen, biedt emotionele steun en begeleidt de kinderen op een pedagogische manier om te komen tot 'oplossingen'. Ze bespreekt waarden en normen met de kinderen. Ze handhaaft orde, reageert op agressie en treedt regelend op bij in de groep ongewenst gedrag. Ze signaleert wanneer kinderen zorgwekkend gedrag vertonen en bespreekt dit met collega's. Ze zorgt dat de gang van zaken volgens verwachting verloopt en let daarbij op het welbevinden van elk kind, op veiligheid en onregelmatigheden.
Resultaat
Een groep waarin het kind veilig is en zich thuis voelt en waarin kinderen prettig met elkaar omgaan.
Gedrag
De pedagogisch werker:
  • behandelt de kinderen rechtvaardig;
  • laat elk kind in de groep tot zijn recht komen;
  • toont overwicht bij het handhaven van afspraken en regels;
  • toont rust en zelfvertrouwen
  • ook in onzekere en onduidelijke situaties;
  • onderneemt tijdig doeltreffende actie op vermoedens en signalen van pesten, kindermishandeling en seksueel misbruik;
  • past interactievaardigheden effectief toe: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en grenzen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van interacties.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Aandacht en begrip tonen, Omgaan met verandering en aanpassen, Begeleiden, Instructies en procedures opvolgen, Vakdeskundigheid toepassen