Casus Leidster kinderopvang Lian

Moet de leidster in de kinderopvang op de wens van een kind ingaan terwijl alle andere kinderen een ander verhaaltje willen horen?

Al dagen zegt Marika van 3 jaar bij binnenkomst in het kinderdagverblijf tegen leidster kinderopvang Lian “vandaag lees je voor over kikker hè”. Lian leest iedere dag na het eten met de kinderen een boekje. De meeste kinderen vinden dat heel leuk en Lian probeert zoveel mogelijk aan te sluiten met de boekjes bij wat de kinderen leuk vinden.
Op dit moment is rupsje nooitgenoeg bij veel kinderen favoriet, eigenlijk alleen Marika vraagt steeds naar de verhaaltjes van kikker.  Het is druk bij de binnenkomst van de kinderen. Lian zegt maar gauw tegen Marika dat het goed is want gisteren bleef Marika de hele ochtend om het verhaaltje over kikker vragen. Lian werd er horendol van.

voorlezen
kikker en zijn vriendjes

Na het eten gaat Lian met de kinderen in de leeshoek zitten en wanneer ze een boekje wil pakken roepen alle kinderen  behalve Marika, rupsje, rupsje, rupsje. Lian ziet uit haar ooghoek dat de lip van Marika al begint te trillen. Natuurlijk kan Lian dadelijk ook wel met Marika  het boekje van kikker voorlezen maar juist het samen met de groep lezen wordt zo leuk gevonden weet Lian.

Wat zou jij doen in deze situatie?
324 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

 • Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk

  B1-K1-W7: Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

  Werkproces
  B1-K1-W7: Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
  Omschrijving
  De pedagogisch werker zorgt voor een optimaal groepsklimaat door een positieve en enthousiaste houding te tonen, aandacht te schenken aan elk individu en aan de groep en door te zorgen voor een aangename aankleding van de verblijfsruimte. Ze biedt structuur en (dag)ritme. Ze bevordert de positieve sfeer door het kiezen van activiteiten die daaraan bijdragen. Ze houdt zicht op de kinderen in de groep en stimuleert positief gedrag. Ze signaleert problemen in de interactie tussen kinderen, biedt emotionele steun en begeleidt de kinderen op een pedagogische manier om te komen tot 'oplossingen'. Ze bespreekt waarden en normen met de kinderen. Ze handhaaft orde, reageert op agressie en treedt regelend op bij in de groep ongewenst gedrag. Ze signaleert wanneer kinderen zorgwekkend gedrag vertonen en bespreekt dit met collega's. Ze zorgt dat de gang van zaken volgens verwachting verloopt en let daarbij op het welbevinden van elk kind, op veiligheid en onregelmatigheden.
  Resultaat
  Een groep waarin het kind veilig is en zich thuis voelt en waarin kinderen prettig met elkaar omgaan.
  Gedrag
  De pedagogisch werker:
  • behandelt de kinderen rechtvaardig;
  • laat elk kind in de groep tot zijn recht komen;
  • toont overwicht bij het handhaven van afspraken en regels;
  • toont rust en zelfvertrouwen
  • ook in onzekere en onduidelijke situaties;
  • onderneemt tijdig doeltreffende actie op vermoedens en signalen van pesten, kindermishandeling en seksueel misbruik;
  • past interactievaardigheden effectief toe: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en grenzen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van interacties.
  Competenties
  De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Aandacht en begrip tonen, Omgaan met verandering en aanpassen, Begeleiden, Instructies en procedures opvolgen, Vakdeskundigheid toepassen
 • Kwalificatiedossier Pedagogisch medewerker kinderopvang

  P1-K1-W4: Zorgt voor uitvoering van een dagprogramma

  Werkproces
  P1-K1-W4: Zorgt voor uitvoering van een dagprogramma
  Omschrijving
  De pedagogisch medewerker kinderopvang biedt het kind opvang / een '(tweede) thuis' en begeleiding door het verzorgen van een gestructureerd dagprogramma. Ze voert dit dagprogramma uit samen met een of meer collega's. Ze levert gedurende de uitvoering van het dagprogramma een bijdrage aan de uitbreiding van het gedragsrepertoire van het kind door voorbeeldgedrag te tonen en door het kind zo nodig feedback te geven op zijn gedrag en alternatieven te bespreken. Ze begeleidt het kind bij het omgaan met beperkingen of gedragsproblemen. Ze voedt kinderen (mede) op, ze draagt waarden en normen over en leert kinderen omgaan met praktische zaken (zoals persoonlijke eigendommen, financiën, huiswerk). De pedagogisch medewerker kinderopvang signaleert voortgang en/of afwijkingen in de ontwikkeling van het kind. Ze bespreekt dit in het team en/of met de verantwoordelijke collega.
  Resultaat
  Het dagprogramma is volgens plan uitgevoerd. De kinderen zijn professioneel begeleid. Bijzonderheden zijn gemeld.
  Gedrag
  De pedagogisch medewerker kinderopvang:
  • toont overwicht in haar handelen;
  • stimuleert het kind om
  • zo nodig stapsgewijs en onder begeleiding
  • alternatieven uit te proberen;
  • toont betrokkenheid bij het kind en de ouders/vervangende opvoeders;
  • past interactievaardigheden effectief toe: sensitieve responsiteit, respect voor autonomie, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties.
  Competenties
  De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Samenwerken en overleggen, Omgaan met verandering en aanpassen
 • Kwalificatiedossier Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

  P2-K1-W4: Biedt (gespecialiseerde) opvang

  Werkproces
  P2-K1-W4: Biedt (gespecialiseerde) opvang
  Omschrijving
  De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt het kind opvang/een '(tweede) thuis' en begeleiding, en houdt daarbij rekening met de specifieke begeleidingsvraag van het kind. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker levert een bijdrage aan de uitbreiding van het gedragsrepertoire van het kind door voorbeeldgedrag te tonen en door het kind zo nodig feedback te geven op zijn gedrag en alternatieven te bespreken. Ze begeleidt het kind bij het omgaan met specifieke beperkingen of gedragsproblemen. Ze voedt kinderen (mede) op, ze draagt waarden en normen over en leert kinderen omgaan met praktische zaken (zoals persoonlijke eigendommen, financiën, huiswerk). De gespecialiseerd pedagogisch medewerker signaleert en onderzoekt indien nodig op specifieke punten voortgang en/of afwijkingen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
  Resultaat
  Het kind heeft zich sociaal-emotioneel ontwikkeld en voelt zich thuis. Eventuele afwijkingen in de ontwikkeling zijn gesignaleerd en eventueel onderzocht.
  Gedrag
  De gespecialiseerd pedagogisch medewerker:
  • toont overwicht in haar wijze van optreden;
  • stimuleert kind/kinderen tot het uitproberen van alternatieven;
  • past effectieve interventies toe gericht op de ontwikkeling van het kind;
  • weegt vragen of problemen af vanuit diverse gezichtspunten;
  • past interactievaardigheden op effectieve wijze toe: sensitieve responsiteit, respect voor autonomie, structureren en grenzen stellen. praten en uileggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties.
  Competenties
  De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Begeleiden, Aandacht en begrip tonen