Assistent leidinggevende Rachida

Kan de assistent leidinggevende in de kinderopvang kiezen welke medewerkster uit de flexpool zij inzet voor de vervanging tijdens het zwangerschapsverlof?

Rachida heeft 1 jaar nadat zij haar diploma gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang heeft behaald de functie van assistent leidinggevende gekregen in kinderdagverblijf Assepoester. Tot haar taken hoort nu ook het zorgen voor de planning van de leidsters die op de groep staan.

De vraag om kwaliteit, maar ook om meer flexibiliteit stelt Rachida echter vaak voor een onmogelijke opdracht. Met de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, wordt het voor kinderopvangorganisaties steeds lastiger om goede pedagogische kwaliteit te leveren.

Er is ook bij kinderopvangorganisatie Sprookjesland waarbij kinderdagverblijf Assepoester hoort vraaguitval. De organisatie werkt daarom nu met een flexpool waarin de boventallige medewerkers zijn opgenomen. Van kinderdagverblijf Assepoester zijn ook twee boventallige medewerksters in de flexpool opgenomen.
Vooral leidster Lian die nu in de Flexpool zit wordt erg gemist door de kinderen maar ook door Rachida. De andere leidster Carola wordt door Rachida eigenlijk niet zo gemist. Carola is door haar nog al sterke mening niet altijd een collega waarmee prettig is samen te werken. Naar de kinderen is Carola ook altijd een beetje stug waardoor de meeste kinderen niet zo makkelijk contact met haar maken.

flexibiliteit
Flexibiliteit

Binnenkort gaat een van de vaste leidsters met zwangerschapsverlof en de twee leidsters uit de flexpool hebben beiden aan Rachida gevraagd om dan de vaste invaller te mogen worden.
Rachida weet dat in het pedagogisch beleid is opgenomen dat er zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groep moet worden gewerkt. Ouders vinden het prettig om niet steeds met andere leidsters te maken te hebben. Het is ook beter voor de continuïteit naar de kinderen dat er niet teveel verschillende leidsters op een groep zijn. Er zijn al een paar ouders die hebben gevraagd of Lian de vervanging kan gaan doen omdat die altijd zo goed met de kinderen omgaat.

Carola zou, gezien de tijd dat beide flexpoolleidsters in dienst zijn bij Sprookjesland, eerder voor de vervanging in aanmerking komen dan Lian.
Rachida staat nu voor de vraag welke medewerkster uit de Flexpool moet de vervanging tijdens het zwangerschapsverlof doen?

Wat zou je doen in deze situatie?
43 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

P2-K2-W3: Voert beleidsondersteunende taken uit

Werkproces
P2-K2-W3: Voert beleidsondersteunende taken uit
Omschrijving
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker volgt ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, in de branche en in de samenleving en signaleert kansen voor nieuw of aangepast beleid van de organisatie. Ze signaleert knelpunten in bestaand beleid en rapporteert hierover. Ze doet voorstellen voor beleidswijzigingen en/of nieuwe (PR)activiteiten en toetst de haalbaarheid van deze voorstellen. Op basis hiervan stelt zij mogelijk uit te voeren activiteiten van de organisatie/vestiging voor. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker draagt bij aan de vertaling van het beleid van de organisatie naar de werkvloer. Zij verwoordt het beleid en handelt ernaar. Zij vraagt collega's naar knelpunten in het beleid en zoekt oplossingen voor deze knelpunten. In voorkomende situaties verwoordt ze het beleid van de organisatie richting extern betrokkenen zoals samenwerkingspartners, vrijwilligers en beleidsmakers.
Resultaat
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker heeft een bijdrage geleverd aan beleid van de organisatie alsook aan de vertaling van het beleid naar de werkvloer en heeft in voorkomende situaties het beleid helder uitgedragen aan extern betrokkenen.
Gedrag
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker:
  • signaleert (ervaren) knelpunten in de organisatie;
  • kan een inschatting maken van de waarde van informatie voor (het beleid van) de organisatie;
  • kan relevante informatie beknopt samenvatten;
  • koppelt haar inzichten aan voorstellen voor beleid(swijziging)
  • formuleert passende en haalbare voorstellen voor verbetering/vernieuwing van het beleid;
  • onderbouwt haar voorstellen met steekhoudende argumenten;
  • draagt het beleid van de organisatie actief uit;
  • presenteert het beleid naar (extern) betrokkenen op overtuigende en professionele wijze.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Overtuigen en beïnvloeden, Analyseren, Presenteren, Plannen en organiseren, Ondernemend en commercieel handelen