Casus stagiaire maatschappelijke zorg Francis

Hoe te handelen wanneer een stagiaire maatschappelijke zorg tijdens haar stage de verantwoordelijkheid krijgt om zelfstandig de cliënten te begeleiden en andere medewerkers in te werken.

Francis is stagiaire maatschappelijke zorg in Huize Geertruida. In Huize Geertruida wonen 23 mensen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap, variërend in leeftijd van 45 tot 79 jaar. Velen van hen wonen er al jaren. Bij de bewoners is sprake van lichte tot matige dementie en toenemende fysieke beperkingen. De meeste bewoners gaan voor hun dagbesteding naar een activiteitencentrum, enkelen naar een dagopvang voor ouderen.

Het team bestaat uit een teamleider, vijf begeleiders, drie assistent begeleiders, een kok en huishoudelijk medewerkers. Indien nodig roepen de medewerkers de deskundigheid in van andere disciplines zoals een gedragskundige.

De medewerkers krijgen ondersteuning van een aantal zeer betrokken vrijwilligers. Zij helpen bij uitstapjes, voorlezen en knutselochtenden.
Francis
Francis heeft het erg naar haar zin op haar stage en het gaat erg goed. Ze is ook bijna klaar met de opleiding en dat is te merken aan de grote mate van verantwoordelijkheid die zij krijgt. Francis is wel trots dat ze zoveel verantwoordelijkheid krijgt want ze hoopt over een half jaar wanneer ze klaar is met de opleiding een aanstelling te krijgen bij de organisatie.

Ze heeft recent tijdens de methodische werkbegeleiding op school trots aan haar medeleerlingen verteld dat ze alleen ingepland stond met een nieuwe flexkracht die ze moest inwerken. Ook had ze in haar eentje de zorg voor een patiënt waarbij je eigenlijk met z’n tweetjes moet handelen. Tot haar verbazing reageerden haar medeleerlingen en de docent helemaal niet positief op haar verhaal. Ze kreeg in de bespreking op school te horen dat ze nu nog in een leersituatie zit en niet alleen op een groep mag werken.

Vandaag krijgt Francis van de teamleider het nieuwe rooster. De teamleider zegt tegen Francis “ik heb je ingedeeld zoals ik je zou indelen wanneer je hier een aanstelling zou hebben. Je kan zo mooi laten zien of je het werk echt aan kan”.

Wat zou jij doen in deze situatie?
100 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg

B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid

Werkproces
B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid
Omschrijving
De beroepskracht maatschappelijke zorg werkt aan haar eigen deskundigheid. Zij zorgt ervoor op de hoogte te blijven van maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Zij leest daarvoor vakliteratuur en volgt bijscholingen. Ze reflecteert op haar eigen functioneren, vraagt om feedback over haar eigen functioneren en geeft feedback aan anderen. Ze stelt samen met haar leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan op en onderneemt stappen om vakkennis, vaardigheden en beroepshouding te verbeteren. Zij zorgt ervoor dat ze op de hoogte is van actuele wet- en regelgeving m.b.t. de beroepsuitoefening en van de actuele visie op zorg en welzijn. Ze neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega's en anderen over beroepstaken en werkzaamheden. Zo ontwikkelt zij zichzelf en levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsuitoefening. Tevens draagt ze de beroeps- en organisatievisie uit naar anderen.
Resultaat
De beroepskracht maatschappelijke zorg heeft haar persoonlijk ontwikkelplan uitgevoerd waardoor zij haar deskundigheid verder ontwikkeld heeft. Zij is op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en de actuele visie op zorg en welzijn. Zij heeft haar deskundigheid gedeeld met collega's.
Gedrag
De beroepskracht maatschappelijke zorg:
  • verkent actief mogelijkheden om kennis te vergaren, te delen en samen te ontwikkelen;
  • haalt doelgericht betekenis uit teksten met hoge informatiedichtheid: zowel mondeling als schriftelijk;
  • draagt eigen kennis en expertise begrijpelijk over;
  • gebruikt passend taal
  • en woordgebruik voor de gesprekspartner;
  • gebruikt feedback doelbewust om zich verder te ontwikkelen.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Formuleren en rapporteren, Leren