Casus activiteitenbegeleidster Riekje

In deze casus staat een vraag van een activiteitenbegeleider in een zorgcentrum voor ouderen met dementie centraal. Het gaat er in de casus om hoe de activiteitbegeleider kan ingrijpen bij een vrijwilliger die werkzaamheden niet op een voor de cliënten passende wijze uitvoert.

Riekje werkt als activiteitenbegeleidster in zorgcentrum de Vallei. In Zorgcentrum de Vallei wonen ouderen met voornamelijk zorgzwaartepakket 4 en 5. Er zijn wooneenheden voor tweepersonen en voor alleenstaanden. Zorgcentrum de Vallei is een woonvoorziening waar cliënten met dementie op een prettige manier kunnen wonen. Huiselijkheid en geborgenheid staan voorop.
Alle bewoners hebben een eigen appartement met sanitair. Ook zijn er appartementen die geschikt zijn voor echtparen. De bewoners kunnen hun appartement naar inzicht inrichten met hun eigen meubels. Er zijn drie huiskamers waar groepsactiviteiten worden georganiseerd.
Riekje organiseert de activiteiten voor de cliënten en ondersteunt de vrijwilligers die de activiteiten met de bewoners uitvoeren. Het is lastig om steeds over voldoende vrijwilligers te beschikken die passende activiteiten kunnen aanbieden. Riekje is blij met iedere vrijwilliger maar is niet altijd even blij met de wijze waarop de activiteiten door hun worden uitgevoerd. Ze heeft met de vrijwilliger die twee keer per week de krant leest met de bewoners in huiskamer Oost al vaak gesproken over de keus van de artikelen die deze vrijwilligers neemt om voor te lezen. Ook de wijze hoe de vrijwilligster daarna met de cliënten in gesprek gaat over de berichten in de krant is niet zoals Riekje zou wensen.

krant lezen
lezen krant in zorgcentrum

Vandaag loopt Riekje weer even binnen in huiskamer Oost wanneer de vrijwilligster met 6 ouderen aan tafel de krant zit te bespreken.

Riekje hoort hoe de vrijwilligster het mogelijke neerschieten van een vliegtuig met veel Nederlanders aan boord boven de Oekraïne bespreekt. Een van de cliënten bij het voorlezen is meneer Roest waarvan bekend is dat steeds vaker trauma’s vanuit zijn diensttijd in Indië naar boven komen. Meneer Roest kan helemaal overstuur raken van oorlogsverhalen en het is al regelmatig voorgekomen dat hij dan doorslaat en heel agressief wordt en de begeleiding aanvalt.
Riekje ziet, dat terwijl de vrijwilligster in gesprek is  met de groep, meneer Roest onrustig wordt. Riekje kan gelukkig direct naar meneer Roest toestappen en deze op vriendelijke manier afleiden en  meenemen naar zijn eigen kamer zodat hij niet verder overstuur raakt.

Riekje vraagt zich wel af hoe het zou zijn afgelopen wanneer zij niet had kunnen ingrijpen en hoe ze nu zal handelen naar deze vrijwilligster.

Wat zou jij doen in deze situatie?
80 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg

B1-K1-W6: Stemt de werkzaamheden af

Werkproces
B1-K1-W6: Stemt de werkzaamheden af
Omschrijving
De beroepskracht maatschappelijke zorg stemt af en neemt deel aan voor de afstemming relevante overlegvormen. Zij stemt de werkzaamheden af met collega's, leidinggevende, met betrokkenen vanuit andere disciplines en vanuit (aanverwante) bedrijven/instellingen. Daarbij bespreekt zij de verdeling van de taken. Zij houdt rekening met mogelijkheden, eisen, prioriteiten, wensen, behoeftes en verwachtingen van betrokkenen en de daaruit voortkomende consequenties. Met behulp van de uitgewisselde informatie vormt zij een compleet beeld van de zorgverlening. Zij past haar aanpak aan als blijkt dat dit nodig is. Daarnaast bespreekt zij eventuele knelpunten in de werkzaamheden en zoekt naar mogelijkheden deze op te lossen.
Resultaat
Werkzaamheden onderling zijn afgestemd waardoor kwaliteit, continuïteit en eenduidigheid gewaarborgd zijn.
Gedrag
De beroepskracht maatschappelijke zorg:
 • voert tijdig en regelmatig overleg met alle betrokkenen;
 • staat open voor meningen, ideeën en feedback van anderen;
 • formuleert duidelijke en haalbare doelen;
 • streeft in gesprekken en tijdens overleg zonder moeite meerdere gespreksdoelen na;
 • streeft doelbewust naar overeenstemming en voldoende steun voor besluiten;
 • houdt rekening met de haalbaarheid van werkzaamheden in tijd en kwaliteit;
 • bouwt professioneel aan de onderlinge band en een optimale samenwerking.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Plannen en organiseren, Relaties bouwen en netwerken, Overtuigen en beïnvloeden
Kwalificatiedossier Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

P6-K1-W6: Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

Werkproces
P6-K1-W6: Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
Omschrijving
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen werkt nieuwe collega’s in en begeleidt studenten, stagiaires en/of vrijwilligers. Ze kiest in overleg een passende wijze van begeleiden. Zij instrueert, geeft aanwijzingen en adviezen en coacht hen. Ze geeft feedback op hun leeractiviteiten, beroepsmatig handelen en voortgang.
Resultaat
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heeft er door middel van passende begeleiding voor gezorgd dat de expertise van de nieuwe collega’s, stagiair(e)s en/of vrijwilligers optimaal is ingezet.
Gedrag
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen:
 • stimuleert actief nieuwe collega’s, studenten en/of stagiaires om zich te ontwikkelen;
 • nodigt collega’s, studenten, stagiaires en/of vrijwilligers actief uit tot het inbrengen van eigen opvattingen, ideeën en tot het stellen van vragen;
 • stemt de begeleiding doelbewust af op diversiteit;
 • maakt concrete afspraken over te behalen leerdoelen en resultaten;
 • geeft heldere instructies;
 • reageert adequaat op non-verbale signalen en op uitingen.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Begeleiden, Aandacht en begrip tonen