Begeleider maatschappelijke opvang Rob

Mag een begeleider zonder toestemming de kamer van een cliënt binnen gaan? De cliënt woont in een voorziening voor beschermd zelfstandig wonen en reageert niet op kloppen op de deur.

Rob is persoonlijk begeleider bij de beschermd zelfstandig wonen voorziening Switsz.
Switsz biedt een zelfstandige woonplek voor mensen met autisme. Bij Switsz is persoonlijke begeleiding op maat 24 uur per dag beschikbaar.
Bewoners bij Switsz werken aan hun specifieke hulpvraag en bouwen samen met een professionele begeleider aan een toekomstperspectief. Zinvolle dagbesteding helpt daarbij. Dat brengt structuur in hun leven.

Het is 10 uur in de ochtend en Rob wordt gebeld door de zorgboerderij met de mededeling dat Rianne nog niet is verschenen op haar werkplek. Het is zijn taak dan om bij haar te gaan kijken en te achterhalen waarom zij niet naar haar werk is gegaan. Rob gaat naar haar kamer en klopt op de deur maar er komt geen reactie.
Wanneer hij haar met de telefoon probeert te bellen wordt er ook niet opgenomen. Het komt wel vaker voor dat Rianne zich verslaapt en dat ze haar telefoon heeft uitstaan.
Rob belt even naar de zorgboerderij of ze daar al is verschenen maar Rianne is er nog steeds niet.
Na nog een half uur te hebben gewacht gaat Rob nog een keer langs bij de kamer van Rianne. Ook nu geen reactie.
Het schuifje waarmee een bewoner moet aangeven dat ze er is staat wel op aanwezig.

Beschermd zelfstandig wonen
Beschermd zelfstandig wonen

Rianne is een meisje van 22 jaar en woont nu bijna een jaar bij Switsz. Zij heeft zich bij Switsz gemeld omdat ze doorlopend in de problemen kwam. Rianne heeft een VWO diploma gehaald maar daarna is het toen ze op kamers ging wonen en ging studeren helemaal mis gegaan. Vooral uitspattingen met drugs en drank waren er nog al eens de oorzaak van dat Rianne totaal flipte. Na drie verschillende studies te hebben geprobeerd is Rianne er wel achter dat het haar zelf niet gaat lukken om structuur in haar leven op te bouwen. Op dit moment komt er langzaam weer wat regelmaat doordat ze 4 keer per week een ochtend op de zorgboerderij werkt.

Vorige week heeft Rob nog een gesprek met haar gehad over hoe zij nu verder wil. Daar kwam toen uit dat ze geen flauw idee heeft hoe het verder moet. Rob vond haar behoorlijk depressief ook al lijkt het juist de goede kant op te gaan. Rianne is heel wispelturig en je weet maar nooit wat ze nu weer in hoor hoofd heeft.

Rob vraagt zich af wat verstandig is om nu te doen.

Wat zou jij doen in deze situatie?
174 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg

B1-K1-W4: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding

Werkproces
B1-K1-W4: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
Omschrijving
De beroepskracht maatschappelijke zorg ondersteunt de cliënt bij het realiseren van zijn mogelijkheden, wensen en behoeften op het gebied van werk, inkomen, mobiliteit, scholing en vrije tijd en dagstructurering. Ze begeleidt de cliënt bij het zoveel mogelijk voeren van de regie en gaat samen met hem en naastbetrokkenen na op welke wijze invulling wordt gegeven aan de activiteiten uit het plan van aanpak. Ze reikt voorbeelden, keuzemogelijkheden en alternatieven aan. Ze creëert waar mogelijk de voorwaarden waardoor de cliënt zijn mogelijkheden en behoeften op het gebied van werk, scholing en vrije tijd kan realiseren. De beroepskracht maatschappelijke zorg coacht de cliënt bij de uitvoering van de activiteiten tijdens de dagbesteding, waarbij ze hem motiveert de gestelde doelen te bereiken. Zij ondersteunt de cliënt bij het omgaan met gevoelens die bij verandering horen. Ze creëert een veilige omgeving en biedt ontwikkelingsgerichte activiteiten en/of leersituaties aan om de cliënt te laten oefenen of experimenteren met ander(e) gedrag, vaardigheden en het nemen van beslissingen.
Resultaat
De cliënt is ondersteund bij het realiseren van zijn doelen ten aanzien van werk, scholing en/of vrije tijd. Er is in afstemming met de cliënt invulling gegeven aan de activiteiten uit het plan van aanpak.
Gedrag
De beroepskracht maatschappelijke zorg:
 • kiest de juiste materialen en middelen voor de activiteiten die zij organiseert;
 • zorgt er tijdig voor dat de materialen en middelen onderhouden zijn;
 • toont aandacht voor de leefwereld van de cliënt en naastbetrokkenen;
 • wijst de cliënt consequent op omgangsnormen, (gedrags)regels en normen en waarden;
 • adviseert de cliënt doelbewust om activiteiten op het gebied van werk, scholing of vrije tijd te ondernemen waarbij de eigen regie en eigen kracht wordt versterkt;
 • motiveert de cliënt doelbewust om moeilijkheden te overwinnen of te accepteren;
 • maakt tijdig een planning voor haar werkzaamheden.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Materialen en middelen inzetten, Plannen en organiseren
Kwalificatiedossier Begeleider specifieke doelgroepen

P2-K1-W3: Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie

Werkproces
P2-K1-W3: Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie
Omschrijving
De begeleider specifieke doelgroepen stimuleert de cliënt tot deelname aan activiteiten ter bevordering van de regie over zijn eigen leven (zelfmanagement) bij o.a. de persoonlijke verzorging, wonen en huishouden en deelname aan de maatschappij. Zij begeleidt de cliënt en let hierbij op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Zij gaat na wat de mogelijkheden, wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt zijn ten aanzien van maatschappelijke participatie. Zij bespreekt met de cliënt wat hij nodig heeft aan ondersteuning en wat het beste bij hem aansluit. Zij signaleert veranderingen in de situatie van de cliënt en past in overleg met de cliënt de zorg en ondersteuning aan. Zij verwijst waar nodig en werkt samen met andere zorgverleners.
Resultaat
Het zelfmanagement en/of de maatschappelijke participatie van de cliënt is versterkt. De uitgevoerde activiteiten hebben een bijdrage geleverd aan het realiseren van ondersteuningsdoelen.
Gedrag
De begeleider specifieke doelgroepen:
 • schept zorgvuldig kansen en mogelijkheden voor de cliënt om zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten;
 • motiveert de cliënt doelbewust om zijn maatschappelijke participatie te behouden en/of te vergroten;
 • controleert actief of er aan de wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt wordt voldaan;
 • onderneemt tijdig actie wanneer de cliënt signalen van overbelasting toont.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten
Kwalificatiedossier Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

P6-K1-W2: Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht

Werkproces
P6-K1-W2: Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht
Omschrijving
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen biedt de cliënt ondersteuning bij het leren omgaan met zijn situatie en het versterken van de eigen kracht. Zij ondersteunt, motiveert en stimuleert de cliënt. Zij maakt afspraken met de cliënt over wat hij zelf doet en waarvoor betrokkenen en/of interne of externe deskundigen ingezet worden. Zij motiveert de cliënt om zijn doelen te bereiken en helpt hem hier zo nodig bij. Zij kent en interpreteert het gedrag van de cliënt, zodat zij hem kan helpen bij het omgaan met problemen, gedachten en gevoelens. Zo nodig stimuleert zij gedragsverandering, reguleert zij het gedrag en biedt zij begeleiding gericht op preventie. Zij respecteert de eigenheid van de cliënt en stemt haar begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken op hem af. Ze rapporteert informatie over de cliënt, zodat ook voor anderen helder is hoe het met de cliënt gaat.
Resultaat
De cliënt heeft passende begeleiding ontvangen bij het versterken van zijn eigen kracht.
Gedrag
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen:
 • stimuleert de cliënt om over zijn mogelijkheden, wensen, behoeften en problemen te praten;
 • luistert aandachtig als de cliënt iets naar voren brengen;
 • schept passende kansen en mogelijkheden voor de cliënt om zich te ontwikkelen;
 • geeft de cliënt heldere, eerlijke en constructieve feedback;
 • behandelt de cliënt onbevooroordeeld en rechtvaardig.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Ethisch en integer handelen