Begeleider gehandicaptenzorg Gulistan

Er komt een nieuwe cliënt logeren in het kortverblijfhuis maar de ouders stellen eisen die niet overeenkomen met wat in het plan van aanpak voor de cliënt staat.

In kortverblijfhuis het Logement kunnen negen kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking korte tijd logeren. Dat geeft hun ouders de kans om een paar dagen aandacht te besteden aan elkaar en andere gezinsleden en om energie op te doen. De begeleiders sluiten aan op doelen van de school of de dagbesteding. Het kortverblijfhuis probeert zoveel mogelijk een verlengstuk van thuis te zijn.

kortverblijfhuis
kortverblijfhuis

Voor ieder loge wordt voor de eerste logeerpartij een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt in samenspraak met alle betrokken begeleiders van het kind en de ouders opgesteld.

Om goed bij de situatie thuis te kunnen aansluiten vindt er bij de aanvang van een logeerpartij ook altijd een afstemmingsgesprek plaats tussen de ouders en de leiding van dat moment.

Vandaag komt Tonie van 11 jaar met het Downsyndroom voor het eerst een weekeind logeren. Gülistan heeft het plan van aanpak voor Tonie doorgenomen en weet dat moet worden geprobeerd Tonie aan buitenactiviteiten mee te laten doen. Tonie is erg passief en wordt door zijn ouders nogal beschermd. Zijn begeleiders van school hebben de indruk dat Tonie veel meer aankan dan dat er nu van hem wordt gevraagd.

Tijdens het afstemmingsgesprek met Tonie en zijn ouders bespreekt Gülistan de activiteiten die het komende weekeind op het programma staan. Gülistan heeft nu al zwemmen en paardrijden voorgesteld en beide zijn direct door de moeder van Tonie afgewezen omdat dit niks is voor Tonie.
Gülistan vraagt nu maar eerst aan Tonie wat hij graag wil gaan doen. Veel reactie krijgt zijn niet behalve dat hij graag zijn favoriete series op TV wil kijken.
Dit is nu juist niet wat de bedoeling is in het kortverblijfhuis; het gaat er om dat de logés ook nieuwe ervaringen opdoen.

Moeder zegt ook dat ze het geen goed plan vindt om met Tonie naar buiten te gaan want hij wordt snel verkouden. Moeder komt ook met een grote tas op tafel waarin voor alle maaltijden pakketjes zitten. Moeder zegt dat Tonie een zwakke maag heeft en geen ander eten verdraagt dan dat zij voor hem heeft gemaakt. Moeder staat er dan ook op dat Tonie haar eten krijgt want anders nemen ze hem direct weer mee naar huis.
Gülistan heeft alleen in het plan van aanpak gelezen dat Tonie te zwaar is en dat hier met eten opgelet moet worden. Er is met de maaltijden voor het weekeind hier dan ook speciaal opgelet. Gülistan weet niet zo goed hoe zij nu verder moet met dit gesprek. De sfeer lijkt steeds slechter te worden en de bedoeling van de kennismaking is juist om een goede start te maken voor het logeren.
Het logeren moet leuk en ontspannen zijn.

Wat zou jij doen in deze situatie?
241 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg

B1-K1-W1: Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt

Werkproces
B1-K1-W1: Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
Omschrijving
De beroepskracht maatschappelijke zorg inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt door: gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te voeren, omgang met de cliënt tijdens haar werkzaamheden, het uitvoeren van observaties en het raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega’s en schriftelijke informatie. Ze stemt haar bevindingen zoveel mogelijk af met de cliënt en het (multidisciplinair) team en geeft relevante informatie die ze verkrijgt door aan het (multidisciplinair) team.
Resultaat
De beroepskracht maatschappelijke zorg heeft de ondersteuningsvraag geïnventariseerd door op een actieve en betrokken manier te luisteren naar de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en/of naastbetrokkenen, te observeren en door diverse bronnen te raadplegen. Relevante informatie is bekend bij het (multidisciplinair) team.
Gedrag
De beroepskracht maatschappelijke zorg:
 • toont belangstelling voor en betrokkenheid bij de cliënt en naastbetrokkenen;
 • vraagt gericht door bij de cliënt en naastbetrokkenen om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie, mogelijkheden, beperkingen, ondersteuningsvragen, wensen en verwachtingen van de cliënt en naastbetrokkenen;
 • verzamelt actief vanuit diverse bronnen, relevante informatie over de cliënt
 • bepaalt zorgvuldig de relevantie van gegevens.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Aandacht en begrip tonen, Onderzoeken, Analyseren
Kwalificatiedossier Begeleider gehandicaptenzorg

P1-K1-W2: Ondersteunt, informeert en adviseert de cliënt en naastbetrokkenen bij het behouden en stimuleren van de ontwikkeling

Werkproces
P1-K1-W2: Ondersteunt, informeert en adviseert de cliënt en naastbetrokkenen bij het behouden en stimuleren van de ontwikkeling
Omschrijving
De begeleider in de gehandicaptenzorg zorgt dat de cliënt zijn ontwikkeling gericht op zelfmanagement en sociale en/of maatschappelijke participatie vergroot of behoud. Dit doet zij door de cliënt te ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van vaardigheden (o.a. sociale, cognitieve en fysieke) bij alle leefgebieden. Zij inventariseert welke problemen en belemmeringen de cliënt tegenkomt in het dagelijks leven en welke ondersteuning en technologische hulpmiddelen ingezet kunnen worden. Zij bereidt de cliënt voor op gesprekken en traint hem in sociale vaardigheden. Zij motiveert en activeert de cliënt om zelf contacten te leggen en te onderhouden om zo zijn zelfredzaamheid en zijn sociale en/of maatschappelijke participatie te vergroten. Zij benadert nieuwe mensen en/of organisaties met als doel een rol te vervullen in het netwerk van de cliënt. Zij begeleidt en adviseert naastbetrokkenen over (delen van) de ondersteuning van de cliënt gericht op zijn ontwikkeling, betrekt hen bij beslissingen en stimuleert hen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de cliënt en aan een optimale situatie.
Resultaat
Cliënt en naastbetrokkenen hebben passende ondersteuning ontvangen bij het behouden en stimuleren van de ontwikkeling. Naastbetrokkenen zijn betrokken bij de ondersteuning van de cliënt.
Gedrag
De begeleider gehandicaptenzorg:
 • geeft duidelijke adviezen aan de cliënt m.b.t. de omgang met sociale media en internet om zijn sociale vaardigheden op dit gebied te vergroten;
 • ondersteunt de cliënt adequaat gericht op de doelen ten aanzien van de ontwikkeling van zijn gedrag en vaardigheden;
 • past gedrag, communicatie en omgangsvormen effectief aan op verschillende cliënten en naastbetrokkenen, ook als zij verschillen qua cultuur of achtergrond;
 • draagt op begrijpelijke wijze haar expertise met betrekking tot de begeleiding van de cliënt over aan naastbetrokkenen;
 • besteedt proactief aandacht aan de balans tussen draagkracht en draaglast van de cliënt en naastbetrokkenen.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Vakdeskundigheid toepassen, Omgaan met verandering en aanpassen
Kwalificatiedossier Begeleider specifieke doelgroepen

P2-K1-W1: Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan

Werkproces
P2-K1-W1: Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
Omschrijving
De begeleider specifieke doelgroepen levert een bijdrage aan het samen met de cliënt opstellen van het ondersteuningsplan. Ze houdt hierbij rekening met andere hulp, zorg of diensten en de verwevenheid van de aandoening met de verschillende levensgebieden. Ze verzamelt gegevens over de cliënt uit observaties, gesprekken en schriftelijke verslagleggingen. Zij consulteert collega’s over mogelijke begeleidingsdoelen en -methodieken. Op basis van de verkregen informatie begeleidt ze de cliënt bij het formuleren van zijn doelen en prioriteiten. Samen met de cliënt en in afstemming met collega's kiest ze het soort activiteiten en de vorm van begeleiding die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen. Ze legt haar bijdrage aan het ondersteuningsplan schriftelijk vast. Ze vraagt aan de cliënt of hij akkoord gaat met haar bijdrage aan het ondersteuningsplan en stelt samen met de eindverantwoordelijke haar bijdrage aan het ondersteuningsplan vast.
Resultaat
De bijdrage aan het ondersteuningsplan is samen met de cliënt opgesteld, het voldoet aan de professionele eisen en het is vastgesteld door de eindverantwoordelijke.
Gedrag
De begeleider specifieke doelgroepen:
 • vraagt actief de mening van de cliënt, naastbetrokkenen en collega’s over de bijdrage aan het ondersteuningsplan;
 • combineert effectief de gegevens over de cliënt uit verschillende bronnen tot bruikbare informatie;
 • bekijkt doelbewust de wensen en behoeften van de cliënt in relatie tot de mogelijke activiteiten en vormen van ondersteuning;
 • is er actief op gericht zoveel mogelijk aan de wensen, verwachtingen en behoeften van de cliënt te voldoen;
 • formuleert duidelijk en kernachtig informatie in het ondersteuningsplan.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten
Kwalificatiedossier Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

P6-K1-W4: Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen

Werkproces
P6-K1-W4: Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen
Omschrijving
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen bouwt een samenwerkingsrelatie op met naastbetrokkenen. Zij betrekt hen bij de ondersteuning van de cliënt, rekening houdend met de cliënt en de ondersteuning waar naastbetrokkenen behoefte aan hebben. Zij informeert hen over de situatie van de cliënt en stimuleert hen om betrokken te zijn en blijven bij de cliënt. Zij verwijst naar relevante informatiebronnen en naar relevante voorzieningen. Indien van toepassing maakt ze afspraken over de (gewenste) verdeling van werkzaamheden. Ze let op tekenen van overbelasting en bespreekt deze.
Resultaat
De relatie tussen de cliënt en naastbetrokkenen is optimaal versterkt en naastbetrokkenen zijn toegerust om een rol te kunnen spelen in de ondersteuning van de cliënt.
Gedrag
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen:
 • legt actief contact met naastbetrokken;
 • is erop gericht de doelen, activiteiten en vorm van begeleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de mogelijkheden, wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt en naastbetrokkenen;
 • motiveert de cliënt en naastbetrokkenen doelbewust om hun best te doen, doelen te bereiken en uitdagingen aan te gaan;
 • past gedrag en omgangsvormen adequaat aan op naastbetrokkenen;
 • gaat discreet om met gevoelige zaken en vertrouwelijke informatie.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Omgaan met verandering en aanpassen, Relaties bouwen en netwerken, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Ethisch en integer handelen